มิติใหม่ยิงปืน ดร.ก้องศักด ลงนาม “บิ๊กเสือ” นั่งนายกฯ

11

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ลงนา รับรอง “บิ๊กเสือ” นายสกล วรรณพงษ์ อดีตผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นั่งเก้าอี้ นายกสมาคมกีฬายิงปืนฯ คนใหม่ ถือเป็นการเปิดมิติใหม่ของวงการยิงปืนไทย

สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ ซึ่งผลปรากฎว่า “บิ๊กเสือ” นายสกล วรรณพงษ์ อดีตผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนต่อไป แต่ก็มีผู้ทักท้วงถึงคุณสมบัติความเหมาะสม จนทำให้มีการตรวจสอบกันเป็นระยะเวลา 3 เดือนทุกอย่างแล้วเสร็จและมีการลงนามจาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท.รับรองการเลือกตั้งเรียบร้อย จึงส่งผลให้นายสกล วรรณพงษ์ นั่งตำแหน่งนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ดำรงแหน่งตามวาระคราวละ 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ เป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2563-2567

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริหารมีดังนี้ 1. นายสกล วรรณพงษ์ นายกสมาคมฯ 2. นายวิชิต เชี่ยวเวช อุปนายก 3. พลเอก พินิจ โจมพรม อุปนายก 4. นายชัยรัตน์ รัตนสุภากร อุปนายก 5. พลเรือตรี วศิน บุญเนื่อง อุปนายก 6. นายทศพร เหรียญเจริญ อุปนายก 7. นางสาวชยธรธารารักษ์ เหรัญญิก 8. นางสาวอรรัมภาเรืองปัญญาวุฒิ นายทะเบียน 9. นายกฤตภาส ศรีพัทยากร  ประชาสัมพันธ์ 10. นางสาวโศภิศรา ทิพยมณฑล เลขาธิการและปฏิคม

11. นายคมกริช ฆ้องนำโชค กรรมการ 12. นางสาวชมพูนุท พรสิบกรรมการ 13. นายศรีทัศน์ วิรัสวา  กรรมการ 14. นายมนัสชน สุจจิตร์จูล กรรมการ15. นายสุวิทย์ เม่นแย้ม กรรมการ 16. นายธนพล กรรมการ 17. นายดนัย ลิ้มรสสุข กรรมการ 18. นายเติมเพชร สุขคณาภิบาล  กรรมการ และ19. นางปิยะธิดา นุกูลธรประกิต กรรมการ

นายสกล วรรณพงษ์ นายกสมาคมกีฬายิงปืนคนใหม่ เปิดเผยว่า จากการแสดงวิสัยทัศน์ในวันเลือกตั้งนั้นอยากเข้ามาเปลี่ยนแปลงสมาคมยิงปืนให้เกิดความก้าวไกลและพัฒนาไปกว่าเก่า โดยเฉพาะต้องเร่งพัฒนาบุคลากร แยกเป็นนักกีฬา, ผู้ฝึกสอน, ผู้ตัดสิน, เจ้าหน้าที่ประจำสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นอกจากนั้นก็จะนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ เช่นสมรรถภาพทางกาย, จิตวิทยา,โภชนาการ, เวชศาสตร์การกีฬา เป็นต้น

สมาคมต้องส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ, การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติ, การปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นนักกีฬาที่มีสปิริต และมีความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมการแข่งขันในนามทีมชาติไทย, การพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์สนามยิงปืนให้พร้อมใช้งานและได้มาตรฐานสากล, พัฒนากีฬายิงปืน ไปสู่กีฬาอาชีพ และสิ่งสุดท้ายสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ลดความขัดแย้งสร้างความสามัคคี และบริหารงานด้วยความจริงใจ มุ่งมั่นตั้งใจ