สถ.ชู อปท.ดีเด่น 397 แห่ง ต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ การบริหารงานท้องถิ่น

8

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับทุกจังหวัด ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ใน 11 ด้าน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี อปท.ได้รับการคัดเลือก จำนวน 397 แห่ง ประกอบด้วย

(1) ด้านการศึกษา จำนวน 48 แห่ง (2) ด้านสาธารณสุข จำนวน 34 แห่ง (3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 37 แห่ง (4) ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 59 แห่ง (5) ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 35 แห่ง (6) ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 24 แห่ง (7) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 28 แห่ง (8) ด้านส่งเสริมการสร้างอาชีพ จำนวน 25 แห่ง (9) ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน จำนวน 34 แห่ง (10) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 63 แห่ง และ (11) ด้านส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ จำนวน 10 แห่ง

อธิบดี สถ. กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ทั้ง 397 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ถือได้ว่าทุกแห่งล้วนมีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน มีความสอดคล้องกับภูมิสังคมของแต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ขอให้ อปท. ต้นแบบทุกแห่งรักษามาตรฐานที่ดีเช่นนี้ไว้อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืน รวมไปถึงยกระดับโครงการนวัตกรรมที่โดดเด่นให้เป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน เป็นต้นแบบ
และแรงบันดาลใจให้ อปท.แห่งอื่นๆ สามารถพัฒนาตนเองเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่พี่น้องประชาชนต่อไป” นายประยูร กล่าว

หลังจากนี้ สถ.จะนำรายละเอียดผลงานโครงการโดดเด่นของ อปท.ที่ได้รับการคัดเลือก เช่น กลยุทธ์/วิธีการดำเนินการ, ความโดดเด่นของนวัตกรรม, ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ, ความยั่งยืนของโครงการมารวบรวมและจัดทำเป็นหนังสือเผยแพร่ผลงานต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู สร้างขวัญกำลังใจแก่ อปท.ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเป็นฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ (Best Practice) และใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น เป็นตัวอย่างการจัดบริการสาธารณะที่ดี เพื่อขยายผลแก่ท้องถิ่นแห่งอื่นๆ สำหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนผู้สนใจ สามารถตรวจสอบรายชื่อ อปท.ที่ได้รับการคัดเลือกที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ QR Code