ทุเรียนศรีสะเกษขึ้นแท่นมาตรฐาน GAP ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ เดินหน้าออกใบรับรอง

116

นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ มีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ประสานงานหลัก นอกจากจะทำหน้าที่ในการศึกษา ทดลอง เพื่อหาแนวทางในการทำการเกษตรในพื้นที่ภาคอีสานในด้านต่างๆ แล้ว ยังเป็นหน่วยตรวจรับรองมาตรฐานแปลงเกษตรที่ดีเหมาะสม (GAP : Good Agricultural Practices) คือ แนวทางในการทำการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด โดยกระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมี ไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุน

ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการผลิตพืชอาหารมีความปลอดภัยได้มาตรฐานเดียวกับการส่งออก ทางศูนย์ฯ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการปลูก การดูแลรักษา การป้องกันกำจัดศัตรูพืช ไปจนถึงการใช้สารเคมี การเก็บเกี่ยว และการบันทึกข้อมูล ภายใต้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้กระบวนการผลิตพืชอาหารมีความยั่งยืน อยู่บนพื้นฐานการลงทุนที่ไม่เกินตัว และเพื่อให้เกษตรกรมีภูมิคุ้มกันในการทำการผลิตและผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล

และหนึ่งในชนิดพืชที่กำลังมีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคก็คือทุเรียนศรีสะเกษ พันธุ์หมอนทอง เช่นเดียวกับทุเรียนภาคตะวันออกและภาคใต้ แต่ที่แตกต่างก็คือ ทุเรียนศรีสะเกษจะมีรสชาตินุ่ม หวานออกมัน เนื้อไม่เละ กลิ่นไม่ฉุน แตะลิ้นแล้วจะรู้สึกถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน จึงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคโดยทั่วไป

โดยทางศูนย์ฯ ได้สนับสนุนให้เกษตรกรน้อมนำแนวทางการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ที่อิงภูมิอากาศและภูมิประเทศเป็นหลักมาดำเนินการ ซึ่งทุเรียนจากศรีสะเกษที่มีคุณภาพส่วนหนึ่งมาจากสภาพของดินที่ปลูกรวมไปถึงคุณภาพของน้ำ บวกกับอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ในชั้นบรรยากาศที่เหมาะสม โดยได้รับผลจากบรรยากาศของเทือกเขาพนมดงรัก จึงได้ผ่านการรับรอง GI (Geographical indicator หรือที่เรียกว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) จากกระทรวงพานิชย์

ล่าสุดได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามงานตรวจรับรองมาตรฐานแปลงทุเรียนที่สหกรณ์ผู้ปลูกผักผลไม้บ้านซำม่วง ตำบลซำ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ซึ่งการตรวจรับรองนั้นใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ คือ ต้องปราศจากการปนเปื้อนทางดิน น้ำ อากาศ จุลินทรีย์ ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค มีการบันทึกวิธีการปฏิบัติในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนตามมาตรฐานสากล เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ

“สำหรับจังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกทุเรียนประมาณ 8,000 ไร่ สามารถให้ผลผลิตแล้วประมาณ 3,000 ไร่ ผ่านการรับรองมาตรฐานแปลงแล้ว จำนวน 1,500 ไร่ และในปีการผลิต 2563 นี้ คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ผู้บริโภคประมาณ 4,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าราว 600 ล้านบาท ซึ่งผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2563 นี้” นายสมชาย กล่าว

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ยังได้เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งของเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนั้นก็คือ การน้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องการผลิตให้มีความมั่นคง ทั้งการผลิตและการจำหน่ายด้วยการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ซึ่งจะทำให้สะดวกในการบริหารจัดการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน การรวมกันซื้อปัจจัยการผลิต การรวมกันขาย

ทำให้มีอำนาจในการต่อรองเรื่องราคากับพ่อค้าคนกลาง และจากการดำเนินงานของศูนย์ฯ พบว่าเกษตรกรในพื้นที่มีความต้องการที่จะได้ใบรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP เพื่อเป็นสิ่งการันตีในกระบวนการผลิตพืชอาหารว่ามีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานการส่งออก และจากคุณภาพการผลิตที่ดี ทำให้ปัจจุบันผลผลิตทุเรียนศรีสะเกษในแต่ละปีไม่เพียงพอกับการบริโภคภายในประเทศ เพราะตลาดมีความต้องการสูง จึงทำให้ราคาจำหน่ายสูงขึ้นด้วย

“สำหรับทุเรียนพันธุ์หมอนทองของไทยในปัจจุบันราคารับซื้อที่ตลาดเจียงหนาน และกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน อยู่ที่ราคา 100 บาท ต่อกิโลกรัม ซึ่งนั่นหมายถึงราคาที่หน้าสวนจะต้องอยู่ที่ราคา 60 บาทต่อกิโลกรัมเป็นอย่างน้อย ซึ่งทุเรียนศรีสะเกษเป็นที่นิยมของคนไทยเป็นอย่างมาก ผลผลิตในแต่ละปีจึงจำหน่ายหมดภายในประเทศ” นายสมชาย กล่าวทิ้งทาย