พิธีมอบบัตรประชาชนให้กับเยาวชนในเขตอำเภอแม่สายที่ได้สัญชาติไทย

14

วันที่ 12 มิ.ย.63 เวลา 11.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย พร้อมด้วย นายอดิเรก ไลไธสง ปลัดอำเภอหัวหน้าหน่วยงานบริหารการปกครอง นางสาวมินทิรา ภดาประสงค์ หัวหน้าหน่วยงานทะเบียนและบัตรได้ทำพิธีมอบบัตรประชาชนให้กับเยาวชนในเขตอำเภอแม่สายที่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิวรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติชาติไทย พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551)

เป็นไปตามคณะรัฐตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอสัญชาติไทยโดยมีมารดาเป็นชนกลุ่มน้อยได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป จำนวน 50 ราย ซึ่งแยกเป็นกลุ่มอายุต่ำกว่า 18 ปีจำนวน 39 ราย นายอำเภอแม่สายเป็นผู้เซ็นอนุมัติ และอายุเกิน 18 ปี 11 ราย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นผู้เซ็นอนุมัติ

โดยต้องเข้าหลักเกณฑ์ที่อาศัยอยู่ประเทศไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 15 ปีและต้องเกิดในประเทศไทย นับตั้งแต่ 25 ก.พ.2535 เป็นต้นมาส่วนอิก 1 ราย ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 (ฉบับที่ 4) โดยทางนายอำเภอแม่สายได้ให้โอวาท แก่ผู้ที่ได้สัญชาติไทยใหม่ทุกท่าน ได้รับทราบถึงสิทธิ หน้าที่เพื่อเป็นพลเมืองที่ดี ของประเทศไทยต่อไป

ภาพ/สายฝนลุ่มแม่น้ำสาย/กฤษฎ์ จันทร์แก้ว /ข่าว/เชียงราย