พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. 2562

30

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี : นายอดิเทพ กมลเวชช์ ปลัดจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. 2562

โดยเทศบาลเมืองบางกรวย ได้กำหนดการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ปลัดจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวว่า งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นงานที่ต้องใช้ความเสียสละเป็นอย่างมาก โดยเน้นให้เห็นถึงความเป็นมาและความสำคัญของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ซึ่งในปัจจุบันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่การป้องกันภัยเท่านั้น แต่ยังเข้ามามีบทบาทในด้านอื่นๆด้วย เช่น การเป็นอาสาสมัครช่วยเหลืองานของทางราชการ อันจำเป็นต้องใช้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน ซึ่งโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในครั้งนี้ถือเป็นโครงการสำคัญที่จะให้ความรู้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสำหรับนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถระงับเหตุในเบื้องต้นหรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่/ชุมชน โดยใช้กลไกของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานดังกล่าว

ทั้งนี้ ปลัดจังหวัดนนทบุรีได้ให้กำลังใจแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกท่านตั้งใจเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์ในการดูแลชุมชนและช่วยเหลืองานของทางราชการต่อไป