พิธีมอบทรัพย์จำนำที่ประเภทเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการประกอบอาชีพที่ติดการรับจำนำคืนแก่ประชาชน

8

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีมอบทรัพย์จำนำที่ประเภทเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการประกอบอาชีพที่ติดการรับจำนำคืนแก่ประชาชน โดยมีนายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีกล่าวรายงาน ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนกระทรวง ผู้แทนนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทยรุ่นที่ 58 (หมู่นกเค้าแมว) มูลนิธิณัฐภูมิ นายอำเภอบ้านหมี่ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง

ตามที่ได้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนได้รับความเดือดร้อน ต้องนำทรัพย์สินประเภทเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ ไปจำนำไว้กับโรงรับจำนำ และสถานธนานุบาล เพื่อนำเงินไปใช้จ่าย ในการดำรงชีพในช่วงการเกิดระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จังหวัดลพบุรี ได้ตระหนักถึงความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน ที่จะต้องนำทรัพย์สิน ประเภท เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการประกอบอาชีพ มาจำนำไว้กับโรงรับจำนำทั้งของรัฐ และเอกชน จึงได้ร่วมคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 (วปอ.58) และมูลนิธิณัฐภูมิ ได้ดำเนินการไถ่ทรัพย์จำนำคืนให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อน และให้สามารถนำไปประกอบอาชีพต่อไปได้ จำนวน 103 ราย