รับโล่รางวัลเกียรติบัตรการแข่งขันทันษาทางวิชาการตอบปันหาทางวิทยาศาสตร์

39

นายราวิทย์ ดวงไข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุลราชธานี มอบหมายให้คณะครูที่รับผิดชอบ ได้นำนักเรียนเข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุบลราชธานี

เป็นประเภท การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ชั้น ป.4 และ ป.6 เด็กหญิง ปาณิสรา จันทะวัน เด็กหญิงพิมภัทรา ทีฆกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภท การตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ เด็กชาย ณัฐพฤกษ์ พรหมดี และเด็กหญิง ชิฎา ใบแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1