สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับมอบ เฟซชิลด์-เจลแอลกอฮอล์ -เครื่องวัดอุณหภูมิ จาก กลุ่มเพื่อนตำรวจ ดนตรีสร้างโลก เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันเชื้อโควิด – 19

35

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผู้บังคับการกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับมอบ เฟซชิลด์-เจลแอลกอฮอล์ -เครื่องวัดอุณหภูมิ จาก กลุ่มเพื่อนตำรวจ ดนตรีสร้างโลก เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันเชื้อโควิด – 19 ให้กับประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน และข้าราชตำรวจ ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำโดย คุณ ตู๋ ไดนาไมต์ พร้อมด้วย คณะ
คุณ กนก อภิรดี, คุณ อมร มีมะโน, คุณ พินิตย์ พิมพาเรือ, คุณ ยงยุทธ เจษฎาถาวรวงค์ และคุณ อภิวัฒน์ หิรัญเสรีโชติ

ที่ผ่านมากลุ่มเพื่อนตำรวจได้นำอุปกรณ์สำหรับป้องกันเชื้อ โควิต-19 เช่น เฟซชิลด์-เจลแอลกอฮอล์ -เครื่องวัดอุณหภูมิ ไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 หลายหน่วยด้วยกัน

พล.ต.ต.ญาณพงศ์ กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ได้ตระหนักถึงสุขภาพ ความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด จึงได้วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ดังนี้

  1. จุดคัดกรอง
  • ตรวจวัดอุณหภูมิ
  • ลงทะเบียนในสมุดลงทะเบียนเวลาเข้า-ออก
  • ล้างมือด้วยแอลกอฮอลล์ก่อน-หลังเข้าชม -แนะนำให้ผู้เข้าชมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตามที่รัฐบาลกำหนด

2.ผู้เยี่ยมชมต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาที่เข้าเยี้ยมชม และเจ้าหน้าที่บรรยายชมต้องใส่เฟสชิลด์ตลอดการบรรยาย

3.รักษาระยะห่างตลอดการเข้าชม
ตามจุดที่วางเอาไว้

4.ทำความสะอาดตามจุดสัมผัสร่วมหลังจากมีผู้เข้าเยี่ยมชมสำหรับการเข้าเยี่ยมชม ทุกท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือจะติดต่อเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ โดยประสานมายังรายละเอียดดังนี้

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เปิด วันอังคาร – วันศุกร์
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หยุด ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ จันทร์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่อยู่ ๓๒๓ ถ.ศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ – โทรสาร : ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๕๗ (ในเวลาราชการ)
Facebook: policemuseum.parusakawanpalace
Official website : saranitet.police.go.th/museum/