จ.อำนาจเจริญกิจกรรมปลูกป่า รักษาระบบนิเวศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

12

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ โครงการจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร องค์กรปกครองท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา จำนวน 286 คน

ร่วมกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 1 ปี และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

กิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ เพื่อรักษาระบบนิเวศ สร้างจิตสำนึกให้กับพี่น้องประชาชน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สวยงาม และเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ จำนวน 516 ต้น ประกอบด้วย ต้นยางนา ต้นประดู่ ต้นพยอม และต้นตะเคียนหิน ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านไร่ขี หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

เอกชัย โปธา…รายงาน