พาณิชย์เร่งผลักดันธุรกิจการศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาไทยสู่ระดับสากล

20

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2 – 5 กันยายน 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาไทยสู่นานาชาติ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เล็งเห็นว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนมีจำนวนนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อในต่างประเทศจำนวนมาก เนื่องจากสถานศึกษาในประเทศจีนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายที่กลุ่มนักศึกษาจีนสนใจเข้ามาเรียนต่อ รวมทั้งประเทศไทยมีบุคลากรด้านการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการสอนและให้ความรู้กับนักศึกษานานาชาติได้อย่างมืออาชีพ ประกอบกับการบริหารจัดการที่ใส่ใจและให้ความสำคัญกับนักศึกษาอย่างจริงจังถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญที่ทำให้สถาบันการศึกษานานาชาติของไทยเป็นที่นิยมของผู้ปกครองในการส่งลูกหลานมาศึกษาในประเทศไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมองเห็นถึงโอกาสในการส่งเสริมธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติของไทย ในฐานะที่เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคบริการของประเทศที่สามารถนำเงินตราเข้าประเทศและยังเป็นการส่งเสริมการรับรู้สินค้าและบริการของไทยผ่านนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางเข้ามาศึกษาในประเทศ โดยเน้นที่หลักสูตรระยะสั้น (Short Course) และหลักสูตรปริญญา (Degree)ในการนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงมีนโยบายผลักดัน และส่งเสริมด้วยการจัดคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติไปยังเมืองเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน มีประชากรกว่า 87 ล้านคน และยังเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ถือเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการการศึกษาไทยให้สามารถขยายช่องทางธุรกิจการศึกษา และหาลู่ทางเพื่อโอกาสในการร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต สามารถยกระดับการศึกษาของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) www.ditp.go.thสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169