กรมโยธาฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบความปลอดภัยภายในโรงภาพยนต์ห้างซีคอนบางแค สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน

48

นายพรชัย สังข์ศรี วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบความปลอดภัยในโรงมหรสพที่อยู่ภายในบริเวณศูนย์การค้าซีคอนบางแค ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และขณะนี้ได้มีประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ให้สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างเพิ่มเติมได้ทั่วราชอาณาจักร โดยผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชน

นายพรชัย กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้กำหนดแผนในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยในโรงมหรสพ จำนวน 58 แห่ง รวมทั้งสิ้น 345 โรง ว่าจะสามารถใช้งานได้ตามปกติตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ ซึ่งจะตรวจสอบระบบความปลอดภัยต่างๆ ได้แก่ ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ เส้นทางหนีไฟ และอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ คาดว่าจะตรวจสอบครบถ้วนภายในเดือนกันยายน 2563

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการได้กำหนดมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ภายในโรงมหรสพ ได้แก่ การจัดที่นั่งเว้นระยะทุก 2 ที่นั่ง เว้นระยะห่างระหว่างแถวไม่น้อยกว่า 2 เมตร มีการอบโอโซนก่อนเปิดและหลังรอบฉายภาพยนตร์ ทำให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยในการเข้าใช้โรงมหรสพดังกล่าว ณ ศูนย์การค้าซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร