เขื่อนสิรินธรจัดบูธนิทรรศการ กฟผ. ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

51

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 นายนที ศรีสมรรถการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ และนายกฤษฎา จำปาแพง ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธา จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้แทน กธอ-ฟ. จัดบูธนิทรรศการ กฟผ. ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ได้แก่ จัดบูทให้ความรู้ภารกิจ กฟผ. ความรับผิดชอบด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า ให้เกิดความมั่นคง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ตลอดจนจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี เกมส์ละเล่น และตอบคำถามด้านพลังงาน ภารกิจ กฟผ. รับสิ่งของรางวัลจาก กฟผ. ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมี ส่วนราชการ , สถาบันการศึกษา ภายในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการฯ และมีผู้เข้ามาเยี่ยมชม อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน จาก สถาบัน สถานศึกษาต่างๆ ประชาชนทั่วไป จ.อุบลราชธานีและใกล้เคียง จำนวนมาก

ทิมข่าวอุบลราชธานี รายงาน