กองวิจัย จับมือ10 หน่วยงานพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

155

วันที่ 29 พ.ค.63 : พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.วจ.ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ “พันธมิตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กรมวิทยาศาสตร์บริการ, อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ, มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, มูลนิธิเพื่อสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย, มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อม, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน), มูลนิธิความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ, สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โดยมี ดร.สมบัติ คงวิทยา, ดร.ปวีณา เครือนิล นักวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ และมี พล.ต.ต.ภวัต ประทีปวิศรุต
ผบก.นต.รพ.ตร., พ.ต.อ.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล
รอง ผบก.ทว., พ.ต.อ.วรธัช วิชชุวาณิชย์ รศ.(สบ 5) นว.รร.นรต., พ.ต.อ.คลัง เสถียรธนเศรษฐ์
รอง ผบก.วจ., พ.ต.อ.หญิง ดวงหทัย เลาหเวชรานันท์
นวท.(สบ 4) กคม.สพฐ.7, ว่าที่ พ.ต.อ.ปภังกร ศรีวิรัญ
ผกก.กลุ่มงานส่งเสริมฯ วจ., พ.ต.ท.ธิติ มหาเจริญ
ผศ. (สบ 3) กค.นว.รร.นรต., พ.ต.ท.วรรณะ วัชรโยธินกุล สว.ฝ่ายตำรวจสากลและประสานงานภูมิภาค 1 ตท.
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมกองวิจัย ชั้น 12 อาคาร 1 ตร.