DSI ปลูกต้นกล้าแห่งความดี และจัดตั้ง ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ เพื่อประชาชน

21

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น.: นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พันตำรวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล พันตำรวจโท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ และพันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกันปลูกต้นไม้ และแจกพันธุ์กล้าไม้ แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน “ปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

ประกอบกับ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี คู่ขวัญองค์ประมุขของปวงชนชาวไทย พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงมีนโยบายให้กระทรวงยุติธรรม ให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม จึงมีดำริให้กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดตั้ง “ตู้ดีเอสไอ ปันสุข ปันน้ำใจ เพื่อประชาชน” ขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ริมถนนแจ้งวัฒนะ

รวมทั้งจัดตั้งบริเวณที่ทำการของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในพื้นที่ภาคต่างๆ อีกจำนวน 10 แห่ง เพื่อเป็นสถานที่สำหรับใช้เป็นสื่อกลาง ในการแบ่งปันอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน เป็นต้น สำหรับแบ่งปันช่วยเหลือผู้ยากไร้ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในวงกว้าง

โดยข้าราชการ​ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแรง ร่วมใจกันเสียสละบริจาคสิ่งของไว้ที่ตู้ดังกล่าว และเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธานำสิ่งของมาบริจาคในตู้ (กำหนดเปิด–ปิดตู้ ในวัน เวลาราชการ) เพื่อร่วมทำบุญแบ่งปันด้วย อันเป็นการแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อเพื่อนมนุษย์ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และถวายเป็นพระราชกุศลในวันครบรอบพระราชสมภพด้วย