กปน.รวมพลังต้าน COVID-19 ด้วยแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกสาขา

21

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน.มีความห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน Check in และ Check out ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” โดยใช้สมาร์ทโฟนสแกน QR Code ก่อนและหลังการใช้บริการ ณ สำนักงานประปาสาขา ทั้ง 18 แห่ง และสำนักงานใหญ่ กปน. สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถลงทะเบียนได้ในสมุดบันทึก โดยกรอกชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้ประเทศไทยชนะ COVID-19

ทั้งนี้ แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เป็นโปรแกรมที่ใช้ติดตามเส้นทางที่พบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ได้เดินทางไปสถานที่ใด ช่วงเวลาใด โดยจะแจ้ง SMS กลับไปยังผู้ใช้บริการในช่วงเวลาเดียวกันให้ทราบและเข้ามารับการตรวจสอบการติดเชื้อ จะทำให้สามารถควบคุมได้รวดเร็ว

ตลอดจนช่วยให้ผู้ใช้บริการทราบความหนาแน่นของสถานที่นั้น รวมทั้งมีการประเมินจากผู้ใช้บริการ ทำให้ทราบว่าสถานที่ดังกล่าวมีมาตรการป้องกันเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายกว่าการลงทะเบียนในสมุดบันทึกที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ป่วยเดินทางไปที่ใดมาบ้าง