กปน.ขับเคลื่อนงานต่อ ยึดมั่น “โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต”

16

บอร์ด กปน.ลงนามประกาศเจตนารมณ์ “กปน.โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต”

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ กปน.ร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ “กปน.โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต” ณ ห้องประชุมปิยราษฎร์ เพื่อแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริตและขับเคลื่อนงานของ กปน.ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยธรรมาภิบาล และตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563 ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืนแผนโครงการ (3.2-3CG) โครงการยกระดับการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล แผนงานที่ 3.1 การเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ของผู้นำระดับสูง โดยกำหนดให้ผู้บริหารทุกคนของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์การบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน