นายอำเภอทองผาภูมิ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ โดนช้างทำร้ายได้รับบาดเจ็บที่บ้านปิล๊อกคี่

19

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์ นายอำเถภอทองผาภูมิ ประธานที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ มอบหมายให้นายโชคชัย อู่โภคิน ปลัดอำเภอ (เจ้าหน้าที่ปกครองชำนญการ) พร้อมด้วย นางสาวนาตยา นิลพ่วง เสมียนตราอำเภอทองผาภูมิ เหรัญญิกกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ ลงพื้นที่ช่วยเหลือ นายทูล ไม่มีนามสกุล สัญชาติ พม่า อายุ 35 ปี ประสบเหตุโดนช้างทำร้ายได้รับบาดเจ็บ ที่บ้านปิล๊อกคี่ (แกร่งกะโป๊ะ) หมู่ที 4 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ขณะนี้พักรัษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทองผาภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง หน้ากากอนามัย สเปย์แอลกอฮออล์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และเป็นขวัญกำลังใจ