สถ.ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในห้วงโควิด-19 พร้อมนำเทคโนโลยียกระดับการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ

29

ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่าน Facebook Live เพจ “การศึกษาท้องถิ่นไทย” โดยมี นายอนุชิต สังฆสุวรรณ นายปิติภณ โพธิ์ใต้ นางสาวชุติพร เสชัง นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการ สถ. นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น และผู้บริหาร สถ. เข้าร่วมการประชุมในส่วนกลาง และมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ดูแลเด็กทั่วประเทศ จำนวนกว่า 25,000 คน ร่วมประชุมจากพื้นที่ต่างๆ และมีการเข้าชมการชี้แจงย้อนหลังกว่า 3 แสนครั้ง

อธิบดี สถ.​ ย้ำว่า ภารกิจสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือการจัดบริการสาธารณะในด้านการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด เป็นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาประเทศให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ในปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,851 แห่ง เป็นองค์กรที่รับผิดชอบในการจัดบริการทางการศึกษาของประเทศ นับเป็นลำดับที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนเอกชน มีโรงเรียนที่จัดการเรียนทั้งในด้านอาชีวศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ตอนต้น ประถมศึกษา และอนุบาล รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีโรงเรียนในสังกัด 1,722 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 18,853 ศูนย์ มีนักเรียน และเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบเกือบสองล้านคน (1,992,666 คน)

“ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือให้ อปท.จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงปิดภาคเรียน โดยให้ดำเนินการสำรวจจำนวนเด็กเล็กในพื้นที่ที่มีความต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดหาอาหารกลางวันให้ในช่วงเวลาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองในสังกัด อปท. โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆ ได้จัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กในสังกัดฯ โดยแจกจ่ายอาหารกลางวันของเด็กเล็กฯ ให้กับผู้ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา และในการรับอาหารได้จัดระเบียบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด” นายประยูร กล่าว

สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2563 ขอให้บุคลากรทางการศึกษาเตรียมความพร้อมในทุกสถานการณ์​ เช่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง ก็ให้จัดการเรียนการสอนปกติ ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลายลง ก็ให้จัดการเรียนการสอนผ่านออนแอร์ (DLTV) หรือ ออนไลน์ (Internet) เป็นหลัก

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการศึกษาผ่านออนไลน์ โดยได้จัดตั้งกลุ่มโอแพนแชท (OpenChat) ในแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ในทุกระดับชั้น และเมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้ฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่ดูแลกลุ่มฯ ไปแล้ว จำนวน 340 คน โดยถ่ายทอดสดจากโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ เทศบาลนครนครปฐม ทั้งนี้ ขอให้ อปท.และสถานศึกษาดำเนินการสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียน สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น จำนวนอุปกรณ์ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ความสามารถในการใช้งาน ฯลฯ และการเตรียมความพร้อมสำหรับครู เพื่อให้มีความรู้ความสามารถสำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“การจัดการเรียนการสอนในห้วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจพบปัญหา อุปสรรค และดำเนินการได้อย่างยากลำบาก จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่าย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ทุ่มเททำงานอย่างหนัก เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และนำพาเด็กและเยาวชนของเราให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้” อธิบดี สถ. กล่าว