“พล.อ.ประวิตร” สั่ง 4 หน่วยงานรัฐเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำท่าจีน รองรับน้ำหลากฤดูฝน

67

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืช ณ บริเวณวัดทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช และตรวจเยี่ยมการทำงานเพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ และนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุม และ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมประชุม พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อจากนั้นได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาและการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม อาทิ จัดทำปุ๋ยอินทรีย์ อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์จักสาน เป็นต้น พร้อมทั้งติดตามการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาชิกชมรมคนริมน้ำและท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสามพรานที่ได้นำเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ตามที่รัฐบาลได้จัดสรรให้ท้องถิ่น ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายเร่งรัดให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำท่าจีนอย่างเร่งด่วน

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำ เป็นปัญหาที่รัฐบาลใส่ใจให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และการลงพื้นที่ในวันนี้ สืบเนื่องจากการประชุมกำหนดแผนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมรับน้ำหลากในฤดูฝนปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มอบหมายให้ 4 หน่วยงาน รับผิดชอบพื้นที่ที่มีการสะสมของผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำสายหลักและแหล่งน้ำเชื่อมโยง ตามรายงานการสำรวจของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) จำนวน 25 จุด แล้ว ยังได้สั่งการให้ GISTDA สำรวจพื้นที่ที่มีการสะสมของผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำสายหลักและแหล่งน้ำเชื่อมโยงเพิ่มเติมในลุ่มน้ำภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 19 จังหวัด พบการสะสมของผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 128 จุด และมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดแบ่งพื้นที่ให้ 4 หน่วยงานหลักรับผิดชอบ และเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้

นอกจากนี้ ยังสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาเรือท้องแบนแบบติดเครื่องยนต์เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานท้องถิ่นมีอุปกรณ์เครื่องมือในการดูแลแก้ไขปัญหาผักตบชวาในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง เพื่อมิให้ผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางการไหลระบายของน้ำและป้องกันบรรเทาปัญหาน้ำล้นตลิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่ริมน้ำและใช้เส้นทางสัญจรทางน้ำดังกล่าว

ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บผักตบชวาด้วยเรือท้องแบนแบบติดเครื่องยนต์ที่ให้การสนับสนุนกับหน่วยงานท้องถิ่น ขอให้จังหวัด นายอำเภอ รวมถึงหน่วยงานปกครองได้กวดขันกำชับให้มีการดำเนินการจัดเก็บให้เป็นกิจวัตรประจำอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมรายงานผลการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประเมินผลและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณสนับสนุนดังกล่าว

ด้านนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA ที่แสดงการสะสมของผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มน้ำภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 19 จังหวัด พบการสะสมของผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 128 จุด มีการมอบหมายให้ 4 หน่วยงานหลักรับผิดชอบ ดังนี้ 1.กรมโยธาธิการและผังเมืองรับผิดชอบ จำนวน 13 จุด 2.กรมชลประทาน จำนวน 75 จุด 3.กรมเจ้าท่า จำนวน 13 จุด และ 4.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 24 จุด นอกจากนี้ ยังมีเขตรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 จุด รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 3,574 ไร่ ปริมาณผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 285,920 ตัน ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องวางแผนและเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ พร้อมรายงานผลให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทราบทุกวันที่ 15 ของเดือน เพื่อดำเนินการต่อไป

“ปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองรับผิดชอบแม่น้ำท่าจีนเป็นระยะทาง 120 กิโลเมตร โดยในพื้นที่จังหวัดนครปฐมมีการจัดตั้งสถานีดักผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 5 จุด ได้แก่ 1.บริเวณวัดโพธิ์
2.วัดบางพระ 3.วัดไทยาวาส 4.วัดทรงคนอง และ 5.วัดบางช้างเหนือ ด้วยเรือกำจัดผักตบชวาแบบสายพานลำเลียงและรถแบ็คโฮบนเรือพอนทูน อย่างละ 1 ลำ โดยในบริเวณพื้นที่สถานีและบริเวณพื้นที่สะสมของผักตบชวาหนาแน่นจะมีการเพิ่มเครื่องจักรเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในการเปิดทางน้ำที่เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับพื้นที่รับผิดชอบแม่น้ำท่าจีนในจังหวัดนครปฐมได้มีการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชไปแล้วในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 404,941 ตัน และเริ่มต้นปีงบประมาณ 2563 ถึงปัจจุบันกำจัดได้ จำนวน 230,780 ตัน ส่วนผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทั่วประเทศของทุกหน่วยงานร่วมกันในปีงบประมาณ 2562 สามารถกำจัดได้ทั้งหมด 4,646,622 ตัน และปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-เมษายน 2563 สามารถกำจัดได้แล้ว จำนวน 2,079,501 ตัน ทั้งนี้ การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเป็นหนึ่งในมาตรการในการบริหารจัดการน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการเปิดทางน้ำให้น้ำสามารถไหลเวียนได้สะดวกในฤดูฝน อีกทั้งยังเป็นการรักษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำให้อยู่ในค่ามาตรฐานอีกด้วย” อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าว