กาญจนบุรีงานป้องกันและควบคุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นพร้อม อสม

32

กาญจนบุรีงานป้องกันและควบคุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นพร้อม อสม ชุมชนเทวีใจภักดิ์ออกรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกแจกทรายอะเบทให้กับชาวบ้านในชุมชน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. การป้องกันและควบคุมโรคกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น พร้อม นางรุ่งนภา อึ้งเจริญ พร้อม อสมชุมชนทวีใจภักดิ์ ออกรณรงค์สำรวจลูกน้ำยุงลายพร้อมแจกทรายอะเบทและพ่นหมอกควัน Swingrog และพ่น ULV บริเวณชุมชนทวีใจภักดิ์เขตเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรวมทั้งสัตว์และแมลงนำโรคอื่นๆ

ตามมาตรการการป้องกัน 3 โรคโรคไข้เลือดออกโรคชิคุนกุนยา โรคติดเชื้อไวรัสซิกา) 3เก็บ) เก็บบ้าน) เก็บขยะ) เก็บน้ำ) พร้อมทั้งนำทรายอะเบทหยอดตามแหล่งน้ำของชุมชนทวีใจภักดิ์พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรายอะเบทยอดตามแหล่งน้ำ

ภาพ/ข่าว/นิติธาดารัตน์ เคนจิ/ข่าวกาญจนบุรี…รายงาน