“ชาวนา” ถูกหวย “พาณิชย์” เคาะแล้ว ประกันราคาข้าว ตันละ 1 หมื่น

27

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังการประชุม 3 ฝ่าย คือ กระทรวงพาณิชย์ ตัวแทนผู้ประกอบการ และตัวแทนเกษตรกรสมาคมชาวนา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ ว่า ที่ประชุมเห็นร่วมกันว่า โครงการประกันรายได้ข้าว ในข้าว 5 ประเภท ได้แก่

1.ข้าวเปลือกเจ้าในราคา 10,000 หมื่นบาท/ตัน ความชื้น 15% โดยประกันรายได้ให้ไม่เกินละ 30 ตัน/ครัวเรือน หรือไม่เกิน 40 ไร่

2.ข้าวเหนียว ประกันที่ตันละ 12,000 บาท /ตัน ไม่เกิน 16 ตัน หรือไม่เกิน 40 ไร่

3.ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน และไม่เกิน 40 ไร่ หรือ 14 ตัน

4.ข้าวหอมนอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท/ตัน แต่ไม่เกิน 40 ไร่ หรือไม่เกิน 16 ตัน

5.ข้าวหอมปทุม ไม่เกิน 11,000 บาท/ตัน และไม่เกิน 40 ไร่ หรือไม่เกิน 25 ตัน โดยจะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) และให้เกษตรกรชาวนาขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อน

ส่วนมาตรการช่วยเหลือคู่ขนาน จะลดต้นทุนการผลิต ทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าเก็บเกี่ยว การส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่หรือนาแปลงใหญ่ การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และโครงการประกันภัยพืชผล เช่นโครงการประกันภัยข้าว

ทั้งนี้ จะส่งเสริมให้ปลูกข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP หรือข้าวที่ผ่านมาตรฐานการเพาะปลูก และการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

สำหรับมาตรการระยะยาว จะอบรมและให้การพัฒนาชาวนาให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ พร้อมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมการผลิตข้าว สำคัญที่สุดคือ มาตรการด้านการตลาด ที่เป็นงานเร่งด่วน คือ การปรับสมดุลโดยการให้สินเชื่อ ชะลอการขายข้าว การใช้สินเชื่อโดยสถาบันเกษตรกร หรือการชดเชยดอกเบี้ย ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกข้าว การปรับปรุงทางด้านยุทธศาสตร์ข้าวไทย และการรักษาตลาดส่งออก ทั้งตลาดเดิม ตลาดเก่า เช่น ประเทศอิรักและขยายตลาดใหม่ในต่างประเทศต่อไป