สถ.แจงแนวทาง อปท.ใช้รถช่วยเหลือประชาชนกรณีฉุกเฉิน

38

อธิบดี สถ.แจงแนวทางปฏิบัติ อปท.ใช้รถช่วยเหลือประชาชนกรณีฉุกเฉิน ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กอปรกับช่วยเหลือด้านการเงินหรือสิ่งของเป็นวงเงินไม่เกินครั้งละ 3,000 บาทต่อครอบครัว และให้ความช่วยเหลือติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อครอบครัว

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการให้การช่วยเหลือหรือให้บริการสาธารณะในด้านต่างๆ เพื่อให้ อปท.นำไปปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ภายใต้ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้แบ่งรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 3 ประเภท คือ รถประจำตำแหน่ง รถรับรอง และรถส่วนกลาง รวมถึงรถยนต์ที่ใช้ในการบริการประชาชนหรือใช้ในหน้าที่ของส่วนราชการของ อปท. เช่น รถยนต์พยาบาล กอปรกับให้สามารถช่วยเหลือด้านการเงินหรือสิ่งของเป็นวงเงินไม่เกินครั้งละ 3,000 บาทต่อครอบครัว และให้ความช่วยเหลือติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อครอบครัว โดยค่ารักษาพยาบาลนั้นจะรวมถึงค่าพาหนะไว้แล้ว

อธิบดี สถ. กล่าวต่อถึงกรณีการรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล ทาง อปท.สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ โดยจะต้องเป็นผู้ป่วยที่ได้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจาก อปท. ส่วนกรณีที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยที่ไม่มีผู้ดูแล ให้ใช้รถฉุกเฉินได้ หาก อปท. ไม่มีรถฉุกเฉิน ก็ให้ประสานมูลนิธิหรือองค์กรอื่นๆ ที่มีรถฉุกเฉิน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเร่งด่วน