“จุติ” รมว.พม. บุกเยี่ยม กรม พส. พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานที่สำคัญ

37

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะที่ปรึกษา ฯ ลงตรวจเยี่ยมหน่วยงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมี นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ได้ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ สำนักงาน กอง กลุ่มต่าง ๆ พบปะพูดคุยกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พส. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

การตรวจเยี่ยมในวันนี้ นายจุติ รมว.พม. ได้มอบนโยบาย ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขับเคลื่อนงาน ใน 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่
1) การจัดระบบงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งในประเทศ และอาสาสมัครต่างประเทศให้เป็นระบบ และจัดอบรมให้ความรู้ อพม.ใหม่ และยกระดับเป็นวิศวกรทางสังคม โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาให้เกิดประโยชน์

2) การจัดวางทีมสหวิชาชีพ ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนกรณีเร่งด่วนตลอด 24 ชม.
3) บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคม ผลักดันให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านสังคมให้เป็นรูปธรรม เช่น การระดมทุน การให้สิทธิโควตาการเข้าทำงานในสถานประกอบการ เป็นต้น
4) ผลักดัน Productive Welfare สวัสดิการเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนมาเป็นโมเดลในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมในทุกจังหวัด
5) ยกระดับบุคลากรเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนางานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมรับนำนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ความเป็น เพื่อน พี่ น้อง การทำงานเป็นทีม เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กร Thailand 4.0 พร้อมทั้งขับเคลื่อนภารกิจ ให้สอดรับกับนโยบาย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” สร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเป้าหมาย เสริมศักยภาพให้บุคลากร บูรณาการความร่วมมือกับ ทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน