สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เอไอเอ

49

ประเทศไทย บ้านบ๋าฮี ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี โดยศูนย์การเรียน ทั้ง2 แห่งสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเอไอเอ ประเทศไทย บ้านบ๋าฮี อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอนเมื่อวันที่ 16 – พฤษภาคม 2561 ปัจจุบัน มีนักเรียน จำนวน 56 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีครูตำราจ ตชด.จำนวน 7 คน ครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 อีก 1 คน รวม 8 คน และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

เปิดสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 90 คน เป็นชาย 43 คน เป็นหญิง 47 คน ครู ตชด.จำนวน 7 คน ครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 อีก 1 คน รวม 8 คน โดยโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง ดำเนินโครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย มีการจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ควบคู่กับการดูแลด้านสุขภาพอนามัย ส่วนในด้านการศึกษา มีการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โครงการโรงเรียนพี่สอนน้อง โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนการสอน กิจกรรมสหกรณ์ ในโรงเรียน มีการฝึกอาชีพในโรงเรียน และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง มีความซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี และเมตตาผู้อื่น มีความรู้และทักษะทั้งทางวิชาการและการอาชีพ ที่เป็นรากฐานของการพึ่งตนเองและพัฒนาท้องถิ่นได้ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้น

เอกชัยโปธา ข่าวภูธร รายงาน