พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาแด่พระธรรมวุฒาจารย์(ไสว วัฑฒโน) ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

46

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 9:30 น.
การกำหนดพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแด่พระธรรมวุฒาจารย์(ไสว วัฑฒโน)บริเวณศาลาอำนวยสุขวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีช่วงเช้ามีการตั้งขบวนอัญเชิญปริญญาบัตรบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีเข้าสู่ บริเวณวัด

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธินนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเครื่องทองน้อยที่หน้ารูปสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค )รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ดร.ลินดา เกนมา อธิการบดี ถวายเครื่องสักการะ และ คณะผู้บริหาร ถวายพัดรองพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา ลำดับต่อมาอาราธนาศีล และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวสดุดีเกียรติคุณพระธรรมวุฒาจารย์(ไสว วัฑฒโน)ในเวลาต่อมารศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธินนายกสภามหาวิทยาลัยถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาส่วนอธิบดีถวายครุยปริญญาแสดงวิทยาฐานะ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์นั้นได้เจริญชัยมงคลคาถาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ในลำดับต่อมาหลังจากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยอธิบดีคณะผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติถวายเครื่องไทยธรรมและของที่ระลึกแด่พระธรรมวุฒาอาจารย์(ไสว วัฑฒโน)และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพุทธมนต์ กวาดน้ำรับศีลรับพร พร้อมประพรมน้ำมนต์จาก พระธรรมวุฒาจารย์ และรับมอบของแจกจ่ายที่ระลึกในงาน เป็นพระกริ่งและหลวงปู่ทวด
ให้ ข้าราชการ และ ประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้

*ประวัติโดยสังเขบ
พระธรรมวุฒาจารย์ มีนามเดิมว่า ไสว ประสัตถพงศ์ เป็นพระอนุชาในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก(อัมพร อัมพโร)
เกิดเมื่อวันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ ปีมะแม ที่หมู่ ๑ ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โยมบิดา-มารดา ชื่อนายนับและนางตาล ประสัตถพงศ์ ครอบครัวมีพี่น้อง ๙ คน ท่านเป็นบุตรคนที่ ๔ในช่วงเยาว์วัยเข้าเรียน ป.เตรียม ก่อนที่จะมาจบชั้น ป.๔ จากโรงเรียนวัดพเนินพลู ตำบลบางป่า ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้บ้านตอนนั้นอายุได้เพียง ๑๓ ปี เมื่อเรียนจบได้บอกกับโยมพ่อโยมแม่ว่าจะขอบวชเป็นสามเณร เพื่อศึกษาพระธรรมและอยากทดแทนพระคุณ ต้นเมื่ออายุได้ 21 ปีจึง บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดตรีญาติ ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี โดยมี พระครูเมธีธรรมานุยุต (เม้ย มันตาสโย) เจ้าอาวาสวัดราฎร์เมธังกร ตำบลบางป่า เป็นพระอุปัชญาย์ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ณ วัดศรีสุริยวงศาราม

โดยมี พระศรีธรรมานุศาสตร์ เป็นพระอุปัชฌ์ย้อนอดีตช่วงวัยเด็กว่า “ตอนแรกตั้งใจจะบวชเป็นสามเณรชั่วคราวแล้วก็จะไปเรียนต่อ แต่ปรากฏว่าโยมยายไม่ยอมให้สึก โดยโยมยายบอกว่าให้บวชอย่างนี้ดีแล้ว มองดูเณรสง่าดี ประกอบกับตอนนั้นมีเพื่อนสามเณรที่เรียนนักธรรมอยู่ด้วยกันหลายรูป อาตมาก็เลยเพลินกับการเรียนนักธรรม เรียนบาลี อาตมาชอบทั้ง ๒ อย่าง โดยสามารถจบนักธรรมดอกได้ในเวลาไม่นานส่วนบาลีที่จริงชอบ แต่ไม่ได้สอบเพราะสมัยนั้นครูบาลีหายาก ต้องไปขอจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยส่งมา “อยู่แค่พรรษาเดียว ครูบาลีที่ขอไว้ก็กลับไป ซึ่งการเรียนบาลีต้องเรียนติดต่อกัน แต่พอไม่มีครูสอนก็เป็นอันต้องหยุด ยอมรับว่าท้อประกอบกับช่วงนั้นสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนักด้วย” อยู่รับใช้อุปัฏฐากพระศรีธรรมานุศาสตร์ (สุมัติเถระ) เจ้าอาวาสวัดตรีญาติจนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๙๑ พระศรีธรรมานุศาสตร์ ได้รับพระบัญชาจากพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ท่านก็ติดตามมาปรนนิบัติรับใช้ด้วย ครั้นเมื่อมาถึงวัดศรีสุริยวงศาราม พบว่าวัดกำลังทรุดโทรมอย่างหนัก เนื่องจากพิษภัยของการทิ้งระเบิดหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เสนาสนะต่างๆ ถูกแรงระเบิดขาดการบูรณะ พระศรีธรรมานุศาสตร์และสามเณรไสวในฐานะลูกศิษย์ ได้อยู่รับใช้และร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาวัด แม้จะมีพระภิกษุในวัดเพียง ๕-๖ รูป จึงค่อยๆ ทำการบูรณะ จนสภาพเริ่มฟื้นดีขึ้น
พระธรรมวุฆฒาจารย์(ไสว วัฆฒโน)ได้ปฏิบัติงานในฐานะพระภิกษุสงฆ์ครูสอนปริยัติธรรมเจ้าสำนักเรียน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดในระดับต่อมาโดยได้ประกอบหลักการสำคัญในทางพุทธศาสนาแก่สังคมประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์จึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดราชบุรีและพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป

ตำแหน่ง
ฝ่ายปกครอง
พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมือง – บางแพ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น รองเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น รักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองและอำเภอบางแพ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น เจ้าคณะอำเภอเมือง – อำเภอบางแพ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระใบฎีกา
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นตรี ที่ พระครูอุดมบัณฑิต
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสิริวัฒนสุธี
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวราภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุเมธี ปรีชาศาสนกิจ นิวิฐธรรมสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวุฒาจารย์ สีลาจารวิมล โสภณศาสนกิจ นิวิฐธรรมสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ข้อมูลอ้างอิง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โกศล การเมือง ชุมชนรายงาน