กรมการขนส่งทางบก” ประกาศเลื่อนบริการต่ออายุ “ใบขับขี่” ตั้งแต่ 7 พ.ค.นี้ จนกว่ายกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

50

ที่กรมการขนส่งทางบก ถ.พกลโยธิน เขตจตุจักร กทม.นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมฯ ได้มีการพิจารณาเลื่อนการเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ และผู้ประจำรถตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.นี้ ออกไปจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และข้อกำหนดดังกล่าว และเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปสู่พื้นที่อื่นและป้องกันไม่ให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่

ทั้งนี้ จากการติดตามประเมินสถานการณ์จากสำนักงานขนส่งทุกจังหวัด หลังจากที่ได้มีการประกาศผ่อนคลายการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถบางกระบวนงานก่อนหน้านี้ พบว่าการเตรียมการในหลายพื้นที่ยังพบโอกาสเสี่ยงต่อการติดต่อสัมผัส ประกอบกับบางจังหวัดยังไม่อนุญาตให้ผ่อนคลายมาตรการด้านใบอนุญาตขับรถ จึงเกรงว่าประชาชนบางส่วนจะเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปดำเนินการใบอนุญาตขับรถในจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 5

กำหนดข้อห้ามการใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะที่มีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย และให้ประชาชนงด หรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่มีความจำเป็น สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุ ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.63 จนถึงวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน กรมฯ ได้ประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกันภัย (คปภ.) โดยได้ยืนยันข้อมูลกรณีผู้ขับขี่รถที่มีใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภท แม้จะสิ้นอายุแล้ว เมื่อเกิดอุบัติขึ้นในระหว่างระยะเวลาการเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ยังคงให้ความคุ้มครองครบถ้วน.

กรมขนส่งทางบกเลื่อนการให้บริการด้านใบอนุญาติขับรถยนต์ตั้งแต่ 7 พ.ค. 63 ออกไปไม่มีกำหนด เมื่อวันที่ 5 พ.ค.63  ที่กรมการขนส่งทางบก ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม.นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า