สมาชิกราชสกุล บุคคลสำคัญ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล

27

วันนี้ 4 พฤษภาคม 2563 ที่พระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง ได้จัดสถานที่ให้สมาชิก ราชสกุลบุคคลสำคัญ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชน ไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน วันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2563

โดยได้จัดไว้ 3 จุด ได้แก่ ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ฝั่งทิศตะวันตก
ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีสมาชิกราชสกุล นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามถวายพระพร อาทิ ราชสกุลกิติยากร, ราชสกุลศุขสวัสดิ์, ราชสกุลอาภากร, ราชสกุลเทวกุล, ราชสกุลสายสนั่น, ราชสกุลภาณุพันธุ์, ราชสกุลดิศกุล ส่วนที่ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ฝั่งทิศตะวันออก

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมคณะรัฐมนตรี และคู่สมรส, คณะองคมนตรี, ประธานรัฐสภา, ประธานวุฒิสภา, ประธานศาลฎีกา, ศาลปกครอง, กระทรวงมหาดไทย, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, สำนักงานอัยการสูงสุด, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามถวายพระพร และที่ศาลาสหทัยสมาคม มีคณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล
วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 อาทิ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ, ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ปลัดกระทรวงกลาโหม, อธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ศาลฎีกา, บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), ปลัดกระทรวงมหาดไทย, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, และเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 4 ถึง 6 พฤษภาคม 2562 และในปีถัดไปจะเรียกว่า “วันฉัตรมงคล” ซึ่งตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี