เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างห้องสุขาของชุมชน

46

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม นางอาภรณ์ ช้อยประเสริฐ กำนัน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างห้องสุขาของชุมชนหมู่ที่ 2 ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครปฐม โดยมีนายมนตรี แก้วไทรท้วม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 นายวิชิต จิตรศิริโชต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และนายพีรภัทร ศรีเคลือบ รองประธานสภาองค์กรชุมมหาสวัสดิ์ ร่วมเป็นเกียรติด้วย