ชุดประเมินผลจิตอาสาภัยแล้ง ลงพื้นที่ตรวจประเมินกิจกรรมต้านภัยแล้ง ที่จ.กาญจนบุรี เพื่อที่จะขยายผลพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างให้ปชช.เข้ามาศึกษาอย่างยั่งยืน

24

วันนี้ (27 เมษายน 2563) เวลา 15.30 น. ที่ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พันเอก ยงยศ คุณอริยะเมธี รองเสนาธิการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ หัวหน้าชุดประเมินผลภัยแล้งที่ 1 ภาคกลาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจและประเมินผลภัยแล้ง ระยะที่ 2 ภาคกลาง ในกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายฑรัท เหลืองสะอาด นายอำเภอท่าม่วง นายเพ็ชร์ บุญรอด ปราชญ์เกษตรศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ

สำหรับศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แห่งนี้ ดำเนินงานโดย นายเพ็ชร์ บุญรอด ปราชญ์เกษตรศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นหมอดินและปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งได้น้อมนำแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต และศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากโครงการโคก หนอง นา โมเดล สามารถนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต จนประสบผลสำเร็จและขยายผลไปสู่ชุมชนได้อย่างน่าพอใจ ซึ่งทางคณะตรวจประเมินฯผลได้เยี่ยมชม ภายในศูนย์เรียนรู้ โดยมีการเลี้ยงสัตว์ การทำนา การขุดบ่อน้ำ นำน้ำมาใช้ ทำให้ไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำแม้จะอยู่ในช่วงฤดูแล้งก็ตาม ซึ่งเป็นไปตามกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล

กิจกรรมขุดลอกหนองน้ำเดิม ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมขุดหลุมในคลอง (สะดื้อน้ำ ) และปลูกบัวบำบัดน้ำ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ กิจกรรมขุดเจาะบ่อบาดาล ตำบลหนองปรือ อำเภอเลาขวัญ และกิจกรรมขุดลอดหนองน้ำเดิมและขุดหลุมในคลองตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง โดยในภาพรวมมีความคืบหน้าของการขยายผลกิจกรรมเป็นที่น่าพอใจ เกิดประโยชน์แก่ประชาชน สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาภัยแล้งได้จริง
การตรวจติดตามและประเมินผลภัยแล้ง ในครั้งนี้ เพื่อติดตามการขยายผลกิจกรรมต่างๆ โดยจะส่งเสริมพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างให้ประชาชนเข้ามาศึกษา และนำไปปฏิบัติจริงเพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาการประสบภัยแล้งอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว/ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี/นิติธาดารัตน์ เคนจิ/ข่าวกาญจนบุรี…รายงาน