เดินหน้าเฟ้นอำเภอละ 1 วัด ต้นแบบ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

26

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการฝายสาธารณูปการ ของมส. ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 16 เม.ย. แจ้งไปยังเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง ขอความร่วมมือส่งรายชื่อวัดต้นแบบโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขในระดับอำเภอ ระบุว่า ตามที่มส.

ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ด้วยกิจกรรม 5 ส) ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 6+1 ซึ่งในปัจจุบันได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้วัดเป็นสถานที่ร่มรื่น เหมาะสมกับการเรียนรู้และการปฏิบัติ รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ ภาครัฐ และภาคเอกชน ความทราบแล้วนั้น

แต่เนื่องจากในปี 2563 ประเทศไทยและสังคมโลก กำลังประสบภัยพิบัติโรคโควิด-19 จึงได้ยุติการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ เป็นการชั่วคราว ตามมติมส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดทำชุดความรู้ และแนวปฏิบัติเพื่อให้วัดต่างๆ สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งจะสนับสนุนให้มีวัดต้นแบบในระดับอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศ

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทั้ง 2 ฝ่าย ได้ส่งรายชื่อวัดในระดับอำเภอๆ ละ 1 วัด ซึ่งเป็นวัดที่มีแนวทางการดำเนินการตามแนวคิดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ภายในวันที่ 30 เม.ย. ทั้งนี้เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ และเพื่อการติดตามและประเมินผลในขั้นตอนที่เหมาะสมต่อไป