นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือเยียวยาคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019

167

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ที่ร้านน้วดเพื่อสุขภาพส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ที่หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ ซ.2/3 หมู่ 13 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ด้วยสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย จะมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือเยียวยาคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019

โดยนายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ดินทางไปมอบเงินและหรือสิ่งของดังกล่าวตามบ้านของคนตาบอด ซึ่งหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ ทั้งนี้จะได้ให้การช่วยเหลือมอบเงินจำนวนคนละ500 บาทพร้อมด้วยเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยยาสามันประจำบ้านให้แก่คนตาบอดที่เป็นผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 จำนวน 27 ราย ในเขตท้องที่อำเภอบางบัวทองและอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งกลุ่มคนพิการทางการเห็นดังกล่าวมิได้เป็นลูกจ้างของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐตามความในมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 โดยเงินและสิ่งของที่นำมามอบในวันนี้ได้มาจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019

ในการนี้นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย กล่าวว่า สมาคมฯได้มีความตระหนักดีว่าสถานการณ์เช่นนี้เป็นเรื่องของโรคติดต่อร้ายแรงเป็นวิกฤติของประเทศไทยและทั้งโลกไม่ใช่ปัญหาจากสภาพทางเศรษฐกิจ ในวันนี้ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมแรงร่วมใจกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันและกันเพื่อจะได้ฝ่าฟันวิกฤติในครั้งนี้ไปให้ได้ สมาคมฯก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆในสังคมนี้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้มาช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตามในขณะนี้สำหรับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่จะร่วมทำบุญบริจาคเงินและหรือสิ่งของช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 ก็ยังสามารถบริจาคได้อย่างต่อเนื่อง โดยท่านที่จะบริจาคเป็นสิ่งของ เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น ให้มาบริจาคด้วยตัวเองหรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ 7/334 หมู่ 13 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 หรือหากท่านต้องการร่วมบริจาคเป็นเงินเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารกล่องไปมอบให้คนตาบอดตามบ้านในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และเพื่อจัดซื้อถุงยังชีพ ตลอดจนมอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวคนตาบอด ท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็นจูรี่ เลขที่บัญชี 4810140024 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทย สำหรับท่านที่ต้องการใบเสร็จรับเงินกรุณาส่งสำเนาการโอนเงินให้สมาคมตามที่อยู่ในข้างต้น และในกรณีที่ท่านจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0983341321 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือแอด LINE มาที่หมายเลขโทรศัพท์ 0626700581