“ก.เกษตร” รวมน้ำใจจัดถุงยังชีพส่งความห่วงใยถึงพี่น้องชาวไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู้ภัยโควิด-19

23

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “ส่งความห่วงใย ถึงพี่น้องไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู้ภัยโควิด -19” พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก พร้อมทั้งถ่ายทอดสัญญาณทางไกลผ่านระบบ Video Conference ไปยังจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด สหกรณ์จังหวัด ตัวแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่มารับมอบถุงยังชีพและเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสัญญาณด้วย

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารทั้ง 4 หน่วยงาน ร่วมกันจัดเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บริจาคเงินเดือน เพื่อจัดทำถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 4,000 ชุด ประกอบด้วย นม น้ำตาล เกลือ ปลากระป๋อง อินทผาลัม  น้ำหวาน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และหน้ากากอนามัย รวมทั้งข้าวสารที่ได้รับบริจาคจากสหกรณ์การเกษตรทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก และสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นข้าวสารขนาดถุงบรรจุ 5 กิโลกรัม รวม 20 ตัน เพื่อนำไปแจกจ่ายและมอบให้กับพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยจะมีรถกระจายถุงยังชีพไปยังหมู่บ้านที่ถูกปิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน 21 อำเภอ 110 หมู่บ้าน ซึ่งได้กำหนดจุดแจกในแต่ละจังหวัดไว้ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรรักบ้านเกิด จำกัด จังหวัดนราธิวาส สหกรณ์ออมทรัพย์กฤษฎา จำกัด จังหวัดปัตตานี และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) จังหวัดยะลา จากนั้นจะได้นำไปมอบให้นายอำเภอและผู้แทนสหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อนำไปส่งมอบให้ถึงแต่ละหมู่บ้าน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดในขณะนี้

อีกทั้งในระหว่างวันที่  24 หรือ 25 เมษายน ถึงวันที่ 23 หรือ 24 พฤษภาคม 2563 ที่ใกล้จะถึงนี้ เป็นช่วงเวลาของเดือนรอมฎอน ซึ่งศาสนิกชนมุสลิมในศาสนาอิสลามจะถือศีลอดตลอดเดือนรอมฎอน นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญยิ่ง ดังนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ และพยาบาลในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 และขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน