พม.แนะส่งรักผ่านไลน์ ส่งความห่วงใยผ่านมือถือในวันครอบครัวปีนี้เหตุเสี่ยงCovid-19

9

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 63 เวลา 11.00 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 ประกาศให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็น“วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” เพื่อให้ประชาชนและสังคมสร้างความตระหนักและคุณค่าของผู้สูงอายุ โดยได้มีการกำหนดให้ “ดอกลำดวน” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายให้สังคมที่มีคนทุกวัย แสดงความรัก ความผูกพัน ความเอื้ออาทร และการให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เพราะดอกลำดวนเปรียบเสมือนกับผู้ทรงวัยวุฒิที่คงคุณธรรมความดีงามไว้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานตลอดไป และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 กำหนดให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็น “วันแห่งครอบครัว” เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวและช่วยกันสร้างครอบครัวให้อบอุ่น รวมทั้งเพื่อสร้างแนวคิดให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลด้านผู้สูงอายุ และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องสถาบันครอบครัว

ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุและครอบครัว ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจายในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและการจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ ในช่วงเวลานี้ จำเป็นต้องใช้แนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว

โดยการแสดงความรัก ความห่วงใยต่อผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว แบบใกล้ชิดกัน และการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันภายในครอบครัวจะต้องปรับเปลี่ยนไป โดยทุกคนสามารถแสดงความรัก ความห่วงใยต่อสูงอายุและสมาชิกในครอบครัว ด้วยการ “ส่งรักผ่านไลน์ ส่งความห่วงใยผ่านมือถือ” ผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือทางโซเชียลมีเดียต่างๆ อีกทั้ง ไม่แสดงความรัก ความห่วงใยต่อกันด้วยการกอด และการหอมหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว ต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม.ขอเชิญชวนทุกคนร่วมแสดงออกถึงการเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ และความสำคัญของครอบครัว โดยสามารถร่วมกิจกรรม เพราะรักเราจึง share เพราะ care เราจึงดูแลกัน โดยสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ทาง facebook fanpage ผู้สูงวัยผูกพันสายสัมพันธ์ครอบครัว : Sharing and Caring