มส.สั่งเบรก!! ทุกวัดงดกิจกรรมตั้งแต่ 10 เม.ย. ป้องกันพระ-เณร-ปชช.ติดเชื้อโควิด-19

60

วันนี้ (10 เม.ย.) นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มีการขยายไปเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรคนี้สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้โดยผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ซึ่งผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ได้ง่าย โดยเฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ประชาชนรวมตัวกันจำนวนมากเป็นภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ขณะที่มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจะต้องมีระยะห่างทางสังคม หรือระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ดังนั้นเพื่อป้องกันพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคจึงเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคม (มส.) เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศงดจัดกิจกรรมที่ประชาชนมารวมกลุ่มกันทุกประเภท ยกเว้น การปฏิบัติกิจของสงฆ์ ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะเข้าสู่ภาวะปกติ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน

พศ. จึงขออนุญาตเสนอเป็นเรื่องเวียนเพื่อขออนุมัติ โดยพศ.ได้ทำหนังสือเวียนขออนุมัติกรรมการมส. เป็นรายรูปแล้ว แต่ละรูปไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น และมีมติเห็นชอบให้พศ.แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 2 ฝ่าย (ธรรมยุต มหานิกาย)เพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองทราบ พร้อมทั้งแจ้งวัดไทยในต่างประเทศทราบ ให้ปฏิบัติตามมติมส.อย่างเคร่งครัด และแจ้งผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ทุกจังหวัดทราบแล้ว