กรมคุมประพฤติ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ

17

กรมคุมประพฤติ ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช นายคนอง รอดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ดำเนินการให้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ร่วมกับ รศ.ดร.รงค์ บุญสวยชวัญ สส.เขต 1 นครศรีธรรมราช ผู้อนุเคราะห์น้ำยาฆ่าเชื้อฯ โดยการใช้เครื่องพ่นความดันสูงฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณภายนอกและภายในสำนักงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

นอกจากนี้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร นำโดย นาวสาวจิตติมา กันทอง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ได้ขอความร่วมมือไปยังมูลนิธิพุทธธรรมการกุศล (ฮุก31) สาขายโสธรดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 บริเวณภายในและภายนอก ตลอดจนรอบบริเวณอาคารสำนักงาน

อีกทั้งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร โดยนางสาวทรงศิริ มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสำนักงานและโดยรอบ ตลอดจนครุภัณฑ์และยานพาหนะของสำนักงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาใช้บริการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรและทีม SCOT (ทีมตอบโต้ไวรัสโควิด 19) แผนกบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์