ป.ป.ช. ส่งฟ้องอาญา รองเลขาฯป.ป.ช. ปกปิดทรัพย์สิน 227 ล้าน ปลดจากตำแหน่ง ตัดสิทธิ์ทางการเมือง

19

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.เปิดเผย ว่า ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดนายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการกรรมการ ป.ป.ช. จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อ ป.ป.ช.กรณีเข้ารับตำแหน่งด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ

ทั้งนี้ มีพฤติการอันควรเชื่อได้ว่า มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สิน และหนี้สินจำนวน 6 รายการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินให้ของ นางธนิภา พวงจำปา คู่สมรส โดยเป็นทรัพย์สินในประเทศ 2 รายการ รวม 2,010,000 บาท และทรัพย์สินในต่างประเทศ 4 รายการ รวม 225,383,103 บาท มูลค่ารวม 227,393,103 บาท

โดยมีมติให้ส่งอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อให้พ้นจากตำแหน่ง นับแต่วันที่ศาลประทับรับฟ้อง ให้เพิกถอนสิทธิ์การรับสมัครเลือกตั้ง พร้อมขอให้ลงโทษทางอาญาตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช.มาตรา 158 มาตรา 43 มาตรา 81 มาตรา 167 และมาตรา 188 ต่อไป

ทางสำนักงาน ป.ป.ช.จะตั้งคณะกรรมการสอบต่อไป ส่วนการจะตั้งคณะกรรมการไต่สวน กรณีร่ำรวยผิดปกตินั้น ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ