MOU โครงการจัดการศึกษาสำหรับข้าราชการตำรวจ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2

1061

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างข้าราการตำรวจในสังกัด อคฝ.-บก.น.1-บก.น.2
โดยใช้ชื่อ”โครงการจัดการศึกษาสำหรับข้าราชการตำรวจ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2 พิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 มี พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1 พล.ต.ต.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ ผบก.อคฝ. พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รอง.ผบก.น.1 พ.ต.อ.ยรรยง สันติปรีชา รอง.ผบก.น.2 เดินทางมาร่วมพิธีลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมือทางวิชาการ MOU กับทางหมาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย