ดูแลไม้ผลและฟื้นฟูไม้ผลเดิมในวังสระปทุม ประจำปี 2562 ครั้งที่ 11ง

10

วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ วังสระปทุม : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นหัวหน้าคณะนำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี เข้าปฏิบัติงานดูแลไม้ผลและฟื้นฟูไม้ผลเดิมในวังสระปทุม ประจำปี 2562 ครั้งที่ 11

ซึ่งการดูแลในครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าการเจริญเติบโตของพืช ตรวจวัดค่าความเป็นกรด – ด่างของดินที่ปลูกไม้ผล ทุเรียน มังคุดพร้อมทั้งมอบเชื้อรา ไตรโคเดอร์มา ซึ่งเป็นเชื้อราที่ใช้สำหรับควบคุมโรคพืช และแนะนำวิธีการพร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติดูแลรักษาไม้ผลแก่เจ้าหน้าทีในวังสระปทุม