รองผู้ว่าการเป็นประธานเปิดขบวนคาราวานถุงยังชีพเพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

58

กาญจนบุรี…วันนี้ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนคาราวานมอบถุงยังชีพเพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยมีว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทพนายอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรี นายสิริพงษ์ สืบเนียม นายกเทศบาลตำบลห้วยกระเจาพร้อมด้วยนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่พนักงานที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจาให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวานมอบถุงยังชีพเพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด-19” ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ต่อจากนั้น ว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทพ นายอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นผู้กล่าวรายงานเกี่ยวกับการจัดขบวนพาเหรดมอบถุงยังชีพ เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ “โควิด-19” เนื่องด้วย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด-19″ และได้ระบาดอย่างรวดเร็วและเป็นบริเวณกว้างไปหลายประเทศทั่วโลกซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศและยกระดับให้การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ” โควิด-19″ จากโรคกระบาด ครั้งใหญ่ของโลกเกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ซึ่งการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ” โควิด-19″พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ทำให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ”โควิด-19″ ส่งผลกระทบต่อประชาชน ในพื้นที่เป็นวงกว้างและเพื่อเป็นการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ “โควิด-19” จังหวัดกาญจนบุรี จึงกำหนดจัดขบวนคาราวานถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวในวัทนนนี้ให้ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีประธานในพิธีทราบ

ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีสถานการณ์ อันผลกระทบ ต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนซึ่งต้องใช้มาตรการเข้มงวดและเร่งด่วนเพื่อควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง และนายยกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ส่งผลให้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางออกจากกรุงเทพฯและปริมณฑล กลับสู่ภูมิลำเนาทุกจังหวัดทั่วประเทศประกอบกับจังหวัดกาญจนบุรี

โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีมาตรการในการติดสถานที่ที่มีความเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ “โควิด-19” ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จึงส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีได้รับผลกระทบจากการปิดสถานประกอบการในที่ต่างๆ ทำให้ประชาชนตกงานขาดรายได้ในการเลี้ยงชีพและขาดแคลนอาหารในการอุปโภคบริโภค และเพื่อ การบรรเทาความเดือดร้อน ดังกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ห้างจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดขบวนคาราวานมอบถุงยังชีพเพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ “โควิด-19” ขึ้นในวันนี้ ตามนโยบายดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนจนครบทุกหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ต่อจากนั้นประธานในพิธี ได้มอบเจลทำความสะอาดมือ รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ และแมส ให้กับ ว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชน สืบต่อไปเสร็จแล้วประธานในพิธีพร้อมด้วย นายกองค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่นนายกเทศบาลตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน และแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมพิธี น้อยร่วมกัน ปล่อยขบวนคาราวานมอบถุงยังชีพ เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าดังกล่าว

และ ประธาน ในพิธีพร้อมด้วยนายอำเภอห้วยกระเจา นายกเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ได้เดินทางนำสิ่งของยังชีพ ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอห้วยกระเจาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอห้วยกระเจาที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ “โควิด-19”

รักษพล พุ่มพฤกษ์/ข่าวการเมืองชุมชน…รายงาน