ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีร่วมถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

47

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึก“พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ซึ่งมีการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

วันนี้ (31 มี.ค.63) เวลา 08.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และกลุ่มพลังมวลชน วางพุ่มเงิน-พุ่มทองถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ ได้นำมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขมาใช้อย่างเคร่งครัด โดยนำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี คอยอำนวยความสะดวกในการแนะนำให้เว้นระยะห่าง ให้นั่งและยืนห่างกัน 1-2 เมตร ก่อนเข้าร่วมพิธีเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน

จังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและพสกนิกรชาวจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ถือเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อประกอบงานรัฐพิธี ถวายราชสักการะ โดยมิต้องถือเป็น วันหยุด ราชการและเห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชว่า “พระมหาเจษฎาราชเจ้า” แปลว่า “พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่” พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) พระนามเดิมว่า “หม่อมเจ้าชายทับ” เป็นพระราชโอรสลำดับองค์ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒) พระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๓๓๐ ณ พระราชวังเดิมธนบุรี เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๓๖๗ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๓ แห่งกรุงรัตน์โกสินทร์ ตลอดระยะเวลาที่ รัชกาลที่ ๓ ทรงครองราชย์สมบัติสิริรวมประมาณ ๒๗ ปี พระองค์ทรงปกครองประเทศโดยทำนุบำรุงให้ชาติเข้มแข็งรุ่งเรือง ในช่วงที่บ้านเมืองเริ่มเผชิญปัญหาด้านสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ทรงผ่อนปรนมิให้เกิดการกระทบกระเทือนและสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างกันทรงทำนุบำรุงการพาณิชย์นาวีและมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศอย่างกว้างขวาง รายได้หลั่งไหลเข้ามาทำให้มีงบประมาณในการใช้ทำนุบำรุงแผ่นดิน ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามและทรงโปรดให้สร้างพระอารามใหม่ซึ่งมีมากกว่า 30 พระอาราม ทรงทำนุบำรุงศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาอย่างกว้างขวาง และพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ซึ่งเก็บรักษาไว้ในถุงแดง ทรงนำมาเป็นค่าชดเชยแลกเปลี่ยนอธิปไตยของชาติ ในกรณีพิพาทดินแดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเมื่อสมัยรัตนโกสินทร์ศก 112 และทรงมีพระกรุณาต่อชาวเมืองกาญจนบุรีนานัปการ ที่สำคัญคือ ทรงโปรดให้สร้างกำแพงเมืองกาญจนบุรี ทรงสร้างหลักเมืองและจารึกไว้ในแผ่นศิลาและแผ่นไม้สัก ทรงสร้างวัดญวณหรือวัดถาวรวราราม ทรงบูรณะวัดเหนือหรือวัดเทวสังฆาราม ชาวกาญจนบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์จึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ไว้ ณ ริมกำแพงเมืองกาญจนบุรี