กปน.มอบเงินบริจาคมูลนิธิรามาธิบดีฯ และศิริราชมูลนิธิ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กปน.ครบรอบ 52 ปี

8

กปน. มอบเงินบริจาคมูลนิธิรามาธิบดีฯ และศิริราชมูลนิธิ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบ 52 ปี

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ รองผู้ว่าการ (บริหาร) การประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะผู้บริหาร กปน. มอบเงินจำนวน 227,650 บาท แก่ ผศ.นพ. ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และมอบเงินจำนวน 229,400 แก่ ผศ.นพ. ชัยวัฒน์ โมกขะเวส กรรมการและเหรัญญิก ศิริราชมูลนิธิ เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โดยเงินส่วนหนึ่งเป็นเงินร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาจาก ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กปน. สมทบกับเงินสนับสนุนขององค์กร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 52 ปี 16 สิงหาคม 2562