กปน.ร่วมประชุมแก้ปัญหาภัยแล้ง เร่งรัดดำเนินการในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ

9

กปน. ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และคณะผู้บริหาร กปน. ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และรับทราบสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน ความก้าวหน้าการแก้ปัญหาภัยแล้งในฤดูฝน ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีวาระสำคัญ

อาทิ การรายงานสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน สรุปสถานการณ์ภัยแล้งในฤดูฝนและมาตรการแก้ไข และเร่งรัดการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เป็นต้น