พ่อเมืองออกเยี่ยมเครือข่ายคนกล้าคืนถิ่นเกษตรกรรุ่นใหม่

112

ที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมพืชผักและให้กำลังใจเครือข่ายคนกล้าคืนถิ่นเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดยโสธรที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อพลิกพื้นดินที่ตนมีอยู่ทำการเกษตรตามที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธรได้ดำเนินการส่งเสริมมาตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบันมีเกษตรกรรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น

จังหวัดยโสธรตั้งเป้าให้จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดต้นแบบด้านการด้านเกษตรอินทรีย์ของประเทศ โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เดิม และส่งเสริมการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ และจำนวนเกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์ให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มเกษตรกรรุ่นใหม่และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ โดยอาศัยการขยายผลจากกลุ่มหรือเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่จังหวัดยโสธร ขยายผล ด้วยการรวมกลุ่มชาวบ้านเป็นวิสาหกิจชุมชน จนเป็นเครือข่ายและพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรครบวงจร เช่นเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกกระเจียวหวานบ้านโคกนาโก รวมกลุ่มทำเกษตรอินทร์นำดอกกระเจียวหวานมาปลูกเป็นพืชหลักสร้างรายได้ไห้กับกลุ่มเป็นอย่างดี ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 72 ราย ผ่านการรับรองอินทรีย์ 18 ราย มีพื้นที่ปลูกดอกกระเจียวหวานรวมจำนวน 62 ไร่ และปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกกระเจียวหวานบ้านโคกนาโก ได้จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอป่าติ้ว เน้นเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของชุมชน มีการทำงานบูรณาการกับหลายหน่วยงาน และสิ่งที่สำคัญคือศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอป่าติ้วจับมือโรงเรียนโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งโรงเรียนได้นำการปลูกดอกกระเจียวหวานอินทรีย์เข้าไปบรรจุในหลักสูตรลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่เด็กๆเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และหากเด็กๆเห็นช่องทางหรือมีความชอบในการทำเกษตรอินทรีย์ก็สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคต นอกจากนี้แล้วโรงเรียนบ้านโคกนาโกได้เข้าประกวดเป็นโรงเรียนต้นแบบผ่าน 1 ใน จำนวน 20 โรงเรียน ในระดับประเทศมาแล้ว

นางอังคณา บุญสาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดยโสธรได้ประกาศจังหวัดการจัดตั้งเครือข่ายคนกล้าคืนถิ่น เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ภายใต้วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร”ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”ภายใต้บันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 และกำหนดให้จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์ของประเทศ

โดยสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เดิมพร้อมทั้งส่งเสริมขยายพื้นที่ ตลอดจนจำนวนเกษตรกรทำการเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มเกษตรกรรุ่นใหม่สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และ ตั้งแต่ดำเนินการมาจังหวัดยโสธรมีเกษตรกรรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก และสำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ตลอดจนมีประสพการณ์ในการทำงานหลายสาขาอาชีพต่างๆนอกจังหวัดยโสธรแต่ได้กลับมาภูมิลำเนาเพื่อทำการเกษตรและในวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรและรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกกระเจียวหวานตำบลโคกนาโกให้ขยายเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นต่อไป