“มหาดไทย”รณรงค์ใช้หน้ากากอนามัยชนิดผ้า ลดปัญหาขยะติดเชื้อ แนะพนักงานเก็บขนขยะ รัดกุม ปลอดภัย ป้องกันติดเชื้อ COVID-19

52

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำเนียบรัฐบาล ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดมาตรการในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ล่าสุดปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดมาตรการจัดการขยะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ อปท.รณรงค์ให้คนไทยใช้หน้ากากอนามัยชนิดผ้า ซึ่งสามารถซักทำความสะอาดก่อนนำมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดปริมาณจำนวนขยะติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในภาวะปัจจุบัน และให้ อปท.รณรงค์คัดแยกขยะ ติดเชื้อนำไปกำจัดตามมาตรการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งมีมาตรการดูแล ป้องกันพนักงานเก็บขนให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ

นอกจากนี้ อธิบดี สถ.ได้เน้นย้ำถึงมาตรการต้นทาง กลางทาง และปลายทางในการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี ในต้นทางผ่านการรณรงค์คัดแยกขยะโดยเฉพาะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า อย่าทิ้งรวมกับขยะประเภทอื่น ให้แยกใส่ถุงต่างหากจากถุงขยะประเภทอื่น ปิดปากถุงให้แน่น และควรทำสัญลักษณ์ที่ถุงขยะ เช่น ผูกเชือก หรือเขียนบอกให้รู้เวลาพนักงานเก็บขนขยะมาจัดเก็บ หรือนำไปทิ้งในถังขยะสีแดง ซึ่งจัดให้เป็นถังขยะติดเชื้อ หรือนำไปทิ้งไว้ในจุดรวบรวมขยะเฉพาะเพื่อรอการเก็บขน อปท.ควรจัดให้มีถังขยะสีแดงไว้ในที่สาธารณะหรือจุดรวบรวมขยะ เพื่อเป็นจุดทิ้งขยะหน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้าที่มีปริมาณการทิ้งเพิ่มสูงขึ้นในเวลานี้เป็นการเฉพาะ

ขอเรียนให้ทราบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยที่มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการขยะทั้งเก็บ ขน และกำจัดขยะ โดยมีรถขนขยะทั่วประเทศ จำนวน 9,817 คัน และมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการจัดการขยะ รวม 26,143 คน แยกเป็นพนักงานขับรถขยะ 11,519 คน และพนักงานจัดเก็บขยะ จำนวน 14,624 คน ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ทุกท้องถิ่นต้องดูแลพนักงานเก็บขนขยะที่ออกปฏิบัติงานในทุกวันให้รัดกุม รอบด้าน และปลอดภัย

เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่พนักงานเก็บขนขยะ จึงกำชับให้ อปท. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ได้แก่ ถุงมือ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าและเครื่องแต่งกายที่รัดกุม มีมาตรการทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สบู่ เป็นต้น และหลังจากการปฏิบัติงานทุกครั้ง ให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อผสมแอลกอฮอล์ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องแต่งกายที่สวมใส่ในขณะที่ปฏิบัติงาน รวมถึงฉีดล้างรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นประจำทุกวันด้วย

สำหรับการกำจัดขยะที่ปลายทางให้หามาตรการและอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้แก่พนักงานประจำจุดกำจัดขยะเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อระหว่างการปฏิบัติงาน และสำหรับการกำจัดขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าให้การกำจัดเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ซึ่งประกอบด้วย การเผาในเตาเผา เป็นต้น

ขอเชิญชวนจิตอาสาในท้องถิ่นร่วมกันรณรงค์และสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าหน้ากากอนามัยชนิดผ้าถือว่าเพียงพอสำหรับประชาชนที่ไม่มีอาการป่วยหรือไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งหน้ากากอนามัยชนิดผ้าสามารถซักทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาซักผ้าเด็ก หรือน้ำสบู่อ่อน หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ และตากแดดให้แห้งสนิท ก่อนนำมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดจำนวนขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วและจำนวนขยะติดเชื้อในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในภาวะปัจจุบัน