มหาดไทยแจ้ง อปท.ปิดสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

354

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ในมาตรการที่ 2 การยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศ ให้งดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (สถาบันการศึกษา) โรงเรียน โรงเรียนนานาชาติ และสถาบันกวดวิชา หรือปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นระยะเวลา 14 วัน และให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เมื่อสถานศึกษากลับมาเปิดสอนตามปกติ

ล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดปิดสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งและทุกประเภท กรณีเหตุพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสถานศึกษาที่ยังจัดการเรียนการสอนไม่ครบถ้วนตามหลักสูตรของสถานศึกษา ขอให้พิจารณากำหนดจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ หรือจัดการเรียนการสอนชดเชยหลังจากสถานการณ์คลี่คลายลง รวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลื่อนการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัวที่สถานศึกษาประกาศไว้เดิมตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตามความจำเป็นของแต่ละพื้นที่อีกด้วย

“ขอเรียนเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดในการดำเนินการปิดสถานศึกษาทุกประเภท ทั้งโรงเรียน วิทยาลัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษาอื่นๆ ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนงดเว้นการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่นำนักเรียนและเด็กเล็กมารวมกลุ่มกันในระหว่างการปิดภาคเรียน และไม่นำนักเรียนเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) เพื่อร่วมกิจกรรมทางการศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการหรือการแข่งขันกีฬาในประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเด็ดขาด รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ปกครองไม่นำนักเรียนและเด็กเล็กเดินทางไปประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อในระหว่างปิดภาคเรียนด้วย” อธิบดี สถ. กล่าว