จิตอาสา”ทำความดึ ด้วยหัวใจ”ลอกผักตบชวาวัชพืช ตามลำห้วยค้อ

12

นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ วันพุธที่ 14.ส.ค.2562 เวลา 08.30. น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญ นายปรัชญา สนิท ปลัดอำเภอลืออำนาจ ร่วมกับ นายไสว ทานะกาศ กำนัน ต.อำนาจ ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน และจิตอาสาฯ ตำบลอำนาจ จำนวน 57 คน

ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดลำห้วย กำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณห้วยค้อ หมู่ที่ 1,2 ตำบลอำนาจ เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่บ้านสร้างความสามัคคีให้กับชุมชน และนำวัชพืช มาทำปุ๋ยหมัก บริเวณวัดอำนาจ อำเภอลืออำน้อย

เอกชัยโปธา ข่าวภูธร รายงาน