หวั่น COVID-19 !! ประกาศยกเลิกกิจกรรมนานาชาติ “วันวิสาขบูชาโลก” พระพรหมบัณฑิต สนองมส. มาตรการควบคุม-ป้องกัน

67

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่สำนักงานใหญ่สมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ได้ลงนามในประกาศสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 ความว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019:COVID -19) ที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” และรัฐบาลไทยได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย
อาศัยเหตุดังกล่าว มหาเถรสมาคมได้มีมติที่ 137/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 สำหรับพระภิกษุสามเณร ข้อที่ 4 ความว่า “ให้เจ้าคณะปกครองที่อนุมัติหรืออนุญาต พิจารณางดหรือเลื่อนการเชิญบุคคลจากต่างประเทศมาร่วมประชุมสัมมนา หรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของคณะสงฆ์ออกไปก่อน”

สมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จึงขอประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 ณ ประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563 ลงนาม (พระพรหมบัณฑิต,ศ,ดร.)