(วช.) เตรียมพร้อมรับมือ COVID-19 พร้อมออกมาตรการรองรับการทำงานแบบ Remote Working ด้วยระบบ IT

32

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19) ซึ่งมีโอกาสที่จะขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจำนวนมาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความห่วงใยบุคลากรภายในองค์กร จึงได้ซักซ้อมและเตรียมความพร้อมโดยได้ออกมาตรการเพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรภายใน (วช.) ดังนี้

1.แจ้งบุคลากร (วช.)​ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19) ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2.ซักซ้อมเตรียมการรับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้ (วช.)​ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและทำให้บุคลากร วช. ปลอดภัย โดยมีมาตรการรองรับการทำงานแบบ Remote Working ด้วยระบบ IT สำหรับบุคลากร วช.
3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19) อย่างต่อเนื่อง ตามช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ (วช.),Facebook
4.ป้องกันการแพร่ระบาดใน (วช.)​ โดยการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และวางระบบการรักษาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จุดสัมผัสร่วม เช่น ลิฟต์ รางบันได ลูกบิดประตู โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร

ทั้งนี้ (วช.) ยังมีความห่วงใยถึงความปลอดภัยของประชาชน จากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงได้ทำการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการวิจัยและวิชาการ (RKEOC) ทำหน้าที่ขับเคลื่อนให้เกิดการวิจัยเชิงรุก การดำเนินงานด้านวิชาการและบริการทางการแพทย์ การดูแลนักศึกษา และการสนับสนุนด้านอื่นๆ เพื่อการดำเนินงานของประเทศอีกด้วย