จิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์

7

ตำบลเปือย พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำท่วม อำเภอลืออำนาจ
จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ โครงการจังหวัดอำนาจเจริญ วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 63 เวลา 09.00 น.

นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน นายอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายกรกฤช เลิศพรหมคุณ ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ ร่วมกับ นางพรสรวง เถาว์ทวี ครูโรงเรียนบ้านน้ำท่วม นายถวิล ศรีสุวรรณ กำนันตำบลเปือย ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

ทุกหมู่บ้าน และจิตอาสาฯ ต.เปือย จำนวน 72 คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำท่วม หมู่ที่ 13 ตำบลเปือย เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน

เอกชัย โปธา ข่าวภูธร…รายงาน