จิตอาสาพระราชทานตำบลดงมะยาง พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนภายในบ้านดงมะยาง

26

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ โครงการจังหวัดอำนาจเจริญ เมืองคนดี สุขภาพดี รายได้ดี ปลอดขยะ ปลอดเหล้า ปลอดภัย วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 63 เวลา 09.00 น.

นางวัขราภรณ์ นาท้าว ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน นายอำเภอลืออำนาจ มอบหมายให้ นายปรัชญา สนิท ปลัดอำเภอรับผิดชอบตำบลดงมะยาง ร่วมกับ นายสมาน รำไพ กำนันตำบลดงมะยาง เจ้าหน้าที่ ทต.ดงมะยาง ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน และจิตอาสา ต.ดงมะยาง จำนวน 87 คน

ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณบ้านหนองนกหอ หมู่ที่ 2 ต.ดงมะยาง เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน

เอกชัย โปธา ข่าวภูธร…รายงาน